Lärande i skolan som helhet

Läser Lgr11, kap 1. Skolans värdegrund och uppdrag. Reflekterar kring det gemensamma ansvaret för verksamhetens utveckling. Att kvaliteten ständigt ska förbättras.

Varje skolas utveckling Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Huvudmannen har ett givet ansvar för att så sker. Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Ett sådant arbete måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever och i nära kontakt med såväl hemmen som med det omgivande samhället. (s 11)

Jag har fastnat för uttrycket det professionella lärandets rytm i Timperleys bok Det professionella lärandets inneboende kraft. Timperley talar också om att främja lärande i skolan som helhet. Detta kan verka självklart men det betyder inte att det är helt enkelt. Jag funderar vidare kring faktorer som kan främja en lärande rytm.

This entry was posted in Lärande, Lärande organisation and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *